• 96 içerik
  • 11 kategori
  • 8 yorum
  • 5 tane de
  • Cousteau

  • 267 views

  • Mayıs 22, 2019

  • 0

  • 1

Hizmet Saydırma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hizmet Saydırma Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

Hizmet saydırma bir üst yeterliliğe geçmek ya da yeterlilik belgemizi yenilemek için hepimizin yaşadığı genellikle de sonucunda eksik hizmet çıkan bir olaydır. Gemi adamı bilgi sisteminde çevrimiçi olarak bir hizmet hesaplama aracı bulunsa da bilmemiz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz : 

1- Gemiadamlarının yeterlik terfi işlemleri için aranılan şartlardan olan deniz hizmeti hesaplarında; hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;

a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler,

b) Limanlarda yükleme-boşaltma ve tersanelerde bakım onarım için geçen süreler,

c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,

d) Geminin servis dışı beklemesi veya liman otoritesi tarafından seferine müsaade edilmemesi, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin 12 ayda 2 aylık bölümü, deniz hizmetinden sayılır.

2- Aksi belirtilmedikçe, bir gemiadamının yeterlik yükseltmesi amacıyla gerekli deniz hizmetinin kabul edilmesi için, gemiadamının sahip olduğu yeterlik belgesine uygun görev yapması gerekir. Ancak  stajyer olarak çalışan gemiadamlarının personel listesinde gemici, yağcı, telsiz zabiti v.b. olarak yazılması halinde de bu deniz hizmet süreleri staj süresi olarak kabul edilecektir.  Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönergede verilen izinlerle sınırlı kalmak üzere, gemiadamının bulunduğu yeterliklerin daha üstü görevlerde çalışması halinde, gemiadamının yaptığı deniz hizmeti geçerli sayılacaktır. (örneğin kabotaj sefer bölgesinde 300- 5000 GT arası gemilerde birinci zabitlik görevi vardiya zabiti tarafından yapılabilmektedir.)

3-  Gemiadamının terfiye esas yeterlik belgesiyle çalışmaya başladığı tarihten itibaren 12 aylık periyotlar içerisinde izinde geçen sürelerinin en fazla 2 ayı deniz hizmetinden sayılır. (Son 36 ayda minimum 30 ay deniz hizmeti hesabı buradan gelmektedir.)

Gemiadamının 12 aylık periyotlar içerisindeki hizmet süresi 6 ay ve daha az ise hizmet dışı süre, 6 aylık hizmet için 1 ay veya 6 aydan daha düşük hizmetler için orantılanmış gün sayısı (1/6) kadar olacaktır. (120 gün hizmet yapmış iseniz 20 gün )

Gemiadamı, 12 aylık periyot içerisinde kazanılan izin hakkı kullanılmadan bir başka gemide çalışmaya başlanılmışsa, yalnızca izne başladığı tarihten gemide çalışmaya başladığı tarihe kadar geçen süre hizmet dışı süre olarak Deniz Hizmet Çizelgesine işlenecektir.

12 aylık periyot içerisinde izin yapılmamış ise deniz hizmet çizelgesine hizmet dışı süre eklenmeyecektir.

İzin süresi bitmeden hizmet hesabı yapılarak, herhangi bir denizcilik eğitimi veren eğitim kurumuna veya gemiadamları sınavlarına havale edilme talebiyle gelen gemiadamlarının işlemleri, izin süresinin bitmesi beklenmeden, hizmet hesabına hizmet dışı süre tam olarakeklenerek, yapılabilecektir. Bu durumlarda, gemiadamına ilgili yeterlik belgesi düzenlenmeden önce, deniz hizmeti hesabına esas izin süresinin tamamlanmasına dikkat edilecektir.

4- Gemiadamı deniz hizmet hesabı müracaatında bulunurken; dilekçe ekinde çalıştığı gemilere ait hizmet belgelerini, geminin yurt dışı seferi var ise, yurt dışı pasaport giriş-çıkış tarihlerini gösterir belgeyi ve aşağıdaki maddelerde belirtilen diğer belgeleri liman başkanlığına ibraz etmekle yükümlüdür

Hizmet belgeleri kaptan ve donatan/işleten şirket tarafından onaylı olacaktır. Donatan/işleten şirket tarafından onaylatılamayan hizmet belgeleri için iş sözleşmesi/akdi belgesi istenecektir.

Yakın kıyısal sefer veya uzak seferde çalışan gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiye katılış ve ayrılış tarihlerini gemiadamı cüzdanına işleterek gemi kaptanına onaylatması halinde, deniz hizmet hesabı müracaatında gemiadamı cüzdanının ilgili sayfasının bir örneği alınacaktır.

5-  Gemiadamının çalıştığı geminin hizmet süreleri içerisinde Türk Limanlarından hareketi olup olmadığı kontrol edilecek, var ise ordino ve Liman Çıkış Belgesi (LÇB)/Seyir İzin Belgesine (SİB) ait personel listesinde gemiadamının isminin olup olmadığı ve uygun görevde çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

Gemiadamının çalıştığı geminin hizmet süreleri içerisinde herhangi bir Türk limanından seferi olmaması halinde (yabancı limanlar arasında yapılan seferler), pasaportunda belirtilen yurt dışı giriş-çıkış tarihleri ile hizmet belgesinde belirtilen sürelerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

Liman içinde çalışan resmi kurumların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgiler, gemi kaptanı tarafından düzenlenen ve gemi sahibi olan resmi kurum tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden kontrol edilerek kabul edilecektir.

Türk Bayraklı özel tekne/özel yatlar ile ticari yatlarda çalışan gemiadamlarının 2 aydan az olmayan aralıklarla yılda en az 3 kez seyir izin belgesi ile liman çıkışı yaptıklarını belgelemeleri halinde 1 yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilecektir.

Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde güverte bölümü olarak Uzakyol Kaptanı ve Uzakyol Birinci Zabiti, makine bölümü olarak Uzakyol Başmühendis ve Uzakyol İkinci Mühendis bulundurma zorunluluğu olan ancak Uzakyol Vardiya Zabiti veya Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti bulundurma zorunluluğu bulunmayan 3000 GRT ve 3000 KW’dan büyük gemilerde, ilave personel olarak Vardiya Zabiti/Makine Zabiti olarak çalışan ve gemiadamı cüzdanlarının açıklama kısmında 3000 GT/3000 KW üzeri gemilerde Vardiya Zabiti/Makine zabiti olarak çalışabileceğine dair ibare bulunan Vardiya Zabiti/Makine zabiti yeterliğindeki gemiadamlarının deniz hizmetleri terfiye esas olarak geçerli sayılacaktır.

Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde güverte bölümü olarak Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Birinci Zabiti ve Uzakyol Vardiya Zabiti, makine bölümü olarak Uzakyol Başmühendis Uzakyol İkinci Mühendis ve Uzakyol Vardiya Mühendisi bulundurma zorunluluğu olan 3000 GRT ve 3000 KW’dan büyük gemilerde, ilave personel olarak Vardiya Zabiti/Makine Zabiti olarak çalışan ve gemiadamı cüzdanlarının açıklama kısmında 3000 GT/3000 KW üzeri gemilerde Vardiya Zabiti/Makine zabiti olarak çalışabileceğine dair ibare bulunan Vardiya Zabiti/Makine zabiti yeterliğindeki gemiadamlarının deniz hizmetleri terfiye esas olarak geçerli sayılacaktır.

Yabancı bayraklı gemilerde veya yabancı bayraklı ticari yatlarda görev yapan gemiadamlarının deniz hizmetlerinin pasaport giriş-çıkışı, Liman Çıkış Belgesi (LÇB) ve Seyir İzin Belgesi (SİB) ile doğrulanamaması durumunda; gemi kaptanı ya da donatanı tarafından düzenlenen ve bayrak ülkesinin idaresi ya da Türk Konsolosluklarınca onaylanan deniz hizmet belgelerinin ya da onay yapılamayan durumlarda ise iş sözleşmeleri ya da sigorta kayıtları, giriş çıkış vize ve mühürlerinin noter onaylı çevirileri ile asılları istenilecektir.

6- Tersanede bulunan gemilerde çalışan gemiadamlarının deniz hizmeti değerlendirilirken; kaptan ve donatan onaylı hizmet belgesi, LÇB ve ordinolardaki personel listeleri dikkate alınarak aşağıdaki hususlar kapsamında yapılacaktır:

Gemiadamının gemi ile tersaneye girip tersanede belirli bir süre çalıştıktan sonra gemi ile tersaneden ayrılması halinde; gemiadamının, gemiye düzenlenen tüm ordino ve LÇB’lerin personel listesinde yer alması kaydıyla hizmeti kabul edilerek, tersanenin bulunduğu Liman Başkanlığının hizmet belgesinde onayı aranacaktır.

Gemiadamının gemi ile tersaneye girip gemi tersanede iken gemiden ayrılması veya gemi tersanede iken gemiye katılıp gemi ile sefere çıkması halinde tüm ordino ve LÇB’lerin personel listesinde yer alması kaydıyla hizmeti kabul edilerek, tersanenin bulunduğu LimanBaşkanlığının hizmet belgesinde onayı aranacaktır

Gemiadamı tersanede gemiye katılıp gemi tersanede iken gemiden ayrılması halinde, gemiadamının hizmeti terfide kabul edilmeyecektir.

Gemiadamlarının tersanedeki gemilerde yaptıkları stajlarla ilgili olarak, tersane hizmetinin uygun olması kaydıyla; güverte sınıfı için gerekli 12 aylık deniz stajında 2 aya kadar, makine sınıfı için gerekli 6 aylık deniz stajında 1 aya kadar olan süre kabul edilecektir.

Zabitan ve tayfa sınıfı gemiadamları için yukarıdaki sayılan tersanede geçen süreleri, gemiadamının yeterlik terfisi için gerekli toplam deniz hizmeti süresinin en fazla altıda biri oranında kabul edilecektir.

7- Servis dışı (laid-up) olan, sefer talimatını bekleyen, hukuki bir kararın sonucunu veya demirde tamir bakım onarım için bekleyen gemilerde bulunan gemiadamları ile ilgili olarak; gemi belgelerinin geçerli olması ve ordino/LÇB personel listesinde gemiadamının isminin yer alması şartlarının sağlanması kaydıyla, gemiadamlarının yeterlik terfi işlemlerinde bu hizmetlerinin, 1 yılda 2 ayı terfi işlemi için kabul edilecektir.

8- Türk Bayraklı bilimsel araştırma gemilerinde çalışan gemiadamlarının hizmetleri hesaplanırken (LÇB alınamayan durumlarda) kaptan ve donatan/işleten tarafından onaylı hizmet belgesi, SGK priminin yatırıldığına dair belge ve şirketin SGK tahakkuk fişi üzerinden kontrol edilerek deniz hizmeti hesaplanacaktır.

9-  Hizmet belgelerini kaybeden gemiadamlarının şirketin kapanmış olması, geminin söküme gitmesi veya geminin satılması v.b. durumlarda yeni hizmet belgelerini temin edememeleri halinde bu mazeretlerini belgelemeleri (şirketin kapandığına dair ilgili meslekodası veya konsolosluktan alınacak yazı) ve LÇB, Ordino, SGK kayıtları ve pasaport giriş çıkışları v.b. bilgilerle kontrol edilerek hizmet belgesi yerine gemiadamının beyanı kabul edilecektir.

10-  Stajerlerin hizmet süreleri hesaplanmasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bağlısı örgün eğitim veren resmi eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin staj süreleri, staj değerlendirme esnasında eğitim kurumu tarafından hesaplanacak ve bu okullar tarafından öğrencinin staj bilgileri GAEBS’ye girilecektir. Bu öğrencilerin staj süreleri için liman başkanlıkları ayrı bir deniz hizmet hesabı yaparak deniz hizmet çizelgesi düzenlemeyecek olup, ilgili okulların yaptığı staj sürelerine ilişkin deniz hizmet hesabı geçerli kabul edilecektir. Özel eğitim kurumlarında eğitim alan gemiadamlarının staj süreleri ise, staj değerlendirme komisyonu öncesinde eğitim kurumunun GAEBS’de bağlı olduğu liman başkanlığınca hesaplanacaktır.

11-  Gemiadamları ve Kılavuz kaptanlar Yönetmeliği kapsamında; kaptan, başmühendis/başmakinist, zabit ve telsiz operatörleri yeterliklerinin geçerlik süreleri beş yıldır.

Bu gemiadamlarının yeterlik yenileme işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

Bulundukları gemiadamı yeterlik derecesinde;

Son altmış ay içinde en az on iki ay süre ile veya,

– Yeterlik belgelerinin süresinin bittiği tarihten önceki son altı ay içerisinde üç ay süre ile, deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlayanların gemiadamı yeterlik belgelerinin geçerlik süresi beş yıl süre ile uzatılacaktır.

Bu şartlardan birisini yerine getiremeyenler için;

– Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme sınavında başarılı olmak veya,

– Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme eğitimi görmek veya,

– Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinin bir altındaki yeterlik derecesinde, en az üç ay deniz hizmeti yapmak, bu deniz hizmetinde daha önce sahip olduğu yeterliğe uygun görevleri yerine getirmek ve deniz hizmetinden hemen sonra belgesini yenilemek veya,

– Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinde, bulunduğu geminin Donatım Yönergesine uygun personel listesine ilave olarak en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek ve bu deniz hizmeti süresince asıl yeterlik derecesine uygun görevleri yerine getirmek, şartlarından birini yerine getirmeleri koşuluyla, gemiadamı yeterlik belgelerinin geçerlik süresi beş yıl süre ile uzatılacaktır.

12-  Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde geçen denizde güvenlik, ileri yangınla mücadele, yolcu gemileri, hızlı can kurtarma araçlarını kullanabilme STCW belgelerinin yenilenmesinde;

– Son altmış ay içinde en az on iki ay süre ile veya,

– Yeterlik belgelerinin süresinin bittiği tarihten önceki son altı ay içerisinde üç ay süre ile,

Uluslararası Emniyet Yönetimi Koduna (ISM) tabi Türk ve yabancı bayraklı gemilerde Deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlayanların gemiadamlarının yukarıda sayılan STCW belgelerinin geçerlik süresi beş yıl süre ile uzatılır.

Yolcu Gemisinde Çalışma Eğitim Belgelerinin uzatılması için gemiadamının yukarıda sayılan deniz hizmetlerinin ro-ro/yolcu gemilerinde yapılması gerekir.

Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Belgelerinin uzatılması için, gemiadamının yukarıda sayılan deniz hizmetini hızlı can kurtarma botu bulunan gemilerde yapması gerekir.

Deniz hizmet şartını sağlayamayanlar, STCW yenileme eğitimine veya STCW değerlendirme sınavına tabi tutulurlar.

Aşağıdaki link aracılığı ile gemi adamı bilgi sistemine ulaşabilir hizmet hesabının yanı sıra liman başkanlıkları aracılığı ile yaptığınız tüm işlemleri çevrimiçi olarak yapabilirsiniz.

https://gbs.udhb.gov.tr/

Yazar: Cousteau

9 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.